"XEscola é un xestor de contidos adaptado para centros de ensino"

¿Qué é Xescola?

Xescola é un xestor de contidos para centros de ensino que permite xestionar e manter o website do centro. Xescola é código aberto (polo tanto de libre uso) é se encontra baixo a licencia GPL (General Public License)

¿Qué é un xestor de contidos (CMS) baseado en centros de ensino?

Un xestor de contidos é un programa que xestiona cada contido dun sitio web, entendendo por contido un simple texto, fotografías, arquivos de documentos pdf, música e vídeos, ou calquer arquivo necesario para os usuarios. A maior ventaxa de usar un xestor de contidos es que non require de personal técnicamente cualificado para manter o sitio web "No momento que o xestor de contidos o manexa todo, tí no tes máis que facer qué estar ó día ca información"

Características Principáis

  • - Podes xestionar o contidos dun sitio web de ensino sen coñecementos técnicos.
  • - Posue o editor (FCKeditor) que mantén un alto nivel de realismo es implicidad de xestión, baseado en editores de páxinas web.
  • - Alumonos e profesores poden ter páxinas persoáis no sitio web.
  • - Profesores poden verificar os contidos que os alumnos desexan publicar.
  • - Páxinas de proxectos para profesores e alumnos.
  • - Acceso privado para profesores.
  • - Varios módulos a instalar no sitio web (libros de visitas, calendarios, boletín de noticias,...)
  • - Compatible con LAMP ou WAMP (Servidores linux o windows)
  • - Configurable para varios idiomas, ven instalado o Galego e Español.

¿Cándo escomenzar?

Podes acceder a un web site de demostración e observar por ti mesmo o funcionamento de xescola.

O equipa de Xescola.